loading
Faceted Search Has Landed  

اسپانیا

'
ﺑﺎ ﻧﺎم رﺳﻤﯽ ﭘﺎدﺷﺎهی اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و از اﻋﻀﺎی اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮﻩ اﯾﺒﺮی در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ اروﭘﺎ ﻗﺮار دارد. ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺻﻠﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ از ﺟﻨﻮب و ﺷﺮق ﺑﺎ درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ و ﺟﺒﻞ اﻟﻄﺎرق از ﺷﻤﺎل و ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﺑﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ، آﻧﺪورا و ﺧﻠﯿﺞ ﺑﯿﺴﮑﺎی و از ﻏﺮب و ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﺑﺎ پرتغال و اقیانوس اطلس هم مرز است .مرز اسپانیا با پرتغال طولانی ترین مرز یکپارچه جهان است . پنجمین کشور بزرگ اروپاست ، بش از پانصد میلیون نفر اسپانیایی زبان ساکن در امریکا میراثی است که اسپانیایی ها در این قاره بر جای گذاشتند .پرتغال تنها کشور همسایه اسپانیا در این شبه جزیره است. کوه های پیرنه در شمال شرقی اسپانیا مرز طبیعی این کشور با فرانسه و سایر کشورهای اروپایی است؛ همین امر باعث شده که اسپانیا از بسیاری از حوادث و وقایع قاره اروپا دور بماند.هم اکنون زبان رسمی تمام کشورهای قاره آمریکا بجز کانادا، ایالات متحده و برزیل، اسپانیایی استاسپانیا به سرعت به سوی توسعه گام برداشت، بطوریکه در سال ۲۰۰۷ با ۱۴۰۲ میلیارد دلار تولید ناخالص ملی (حدود دو برابر ایران) یازدهمین اقتصاد دنیا شد. در برخی زمینه ها مانند گردشگری اسپانیا یکی از کشور های برجسته جهان است (رتبه دوم جهان). اسپانیا هنرمندان و افراد سرشناسی زیادی را به دنیا معرفی کرده است. بطور مثال می توان به پیکاسو، دالی و سروانتس اشاره کرد. در دوران حکومت مسلمانان، فرهنگ ایران در آن سرزمین تأثیر و نفوذ داشته، بطوری که برخی آثار آن هنوز موجود است.جغرافیا


اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ۵٠۵٩٩٢ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ وﺳﻌﺖ ﭘﻨﺠﺎﻩ و دوﻣﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ. ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ۴٧٠٠٠ ً کیلو متر مربع کوچکتر از فرانسه و٨١٠٠٠ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از اﯾﺎﻟﺖ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ. ﻗﻠﻪ آﺗﺶ ﻓﺸﺎﻧﯽ ﺗﯿﺪ ﮐﻪ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻨﺮﯾﻒ در جزایر قناری قرار دارد با ارتفاع ٣٧١٨ﻣﺘﺮ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﮐﺸﻮر اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﺟﺰاﯾﺮ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺰاﯾﺮ ﺑﺎﻟﺌﺎری در درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ و ﺟﺰاﯾﺮ ﻗﻨﺎری در اﻗﯿﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ ﺷﻤﺎری ﺟﺰﯾﺮﻩ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ دﯾﮕﺮ در ﺳﻤﺖ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ای ﺗﻨﮕﻪ ﺟﺒﻞ اﻟﻄﺎرق ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺰاﯾﺮ ﭼﺎﻓﺎرﯾﻨﺎس آﻟﻬﻮﺳﻤﺎس و ﺟﺰﯾﺮﻩ ﮐﻮﭼﮏ ﭘﺮﺧﯿﻞ .ﺟﺰﯾﺮﻩ آﻟﺒﻮران ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ ﻗﺮار دارد ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪکشور اسپانیا دارای آب و هوای بسیار معتدل و خوبی می باشد. فصل تابستان دارای آب و هوای گرمی است و در بعضی مناطق آب و هوا بسیار گرم و خشک می باشد. گرم ترین شهر این کشور سویا است که گفته شده است در گرم ترین روزها دمای هوا به ۳۴ درجه می رسد. در شهر بارسلونا زمستان ها معتدل و مرطوب است که در بیشتر مواقع شاهد بارش باران هستیم. این شهر در بعضی از مناطق خود شاهد بارش برف در زمستان ها می باشداقتصاد


اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری اﺗﺤﺎدﯾﻪ مختلط اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺳﯿﺰدهﻤﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎن، ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺰرگ اتحاد اروﭘﺎ و ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺰرگ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﻮرو ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪدراغاز دهه ۱۹۹۰ برخی شرکت های اسپانیایی به شرکتهایی چند ملیتی تبدیل شدند . بیشتر فعالیت این شرکتها در حوزه کشورهای امریکای لاتین بود . هم اکنون نیز اسپانیا پس ازامریکابزرگ ترین سرمایه گذاری خارجی در امریکا ی لاتین محسوب می شود . برخی دیگر از شرکتهای اسپانیایی حوزه فعالیت خود را اسیا و کشورهای هند و چین نیز گسترش دادند . این گسترش جهانی برای اسپانیا برتری رقابتی در برابر دیگر همسایه های اروپایی محسوب می شود . دلیل این امر ممکن است در درجه اول تمایل به زبان و فرهنگ اسپانیایی در اسیاو افریقا و همچنین وجود فرهنگ مشارکتی که ریسک کردن در بازارهای ناپایدار رابه اسپانیایی ها یاد داد باشدﺷﺮﮐﺖ های اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ هﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻓﻌﺎل هستند. ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آن ها ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از اﯾﺒﺮدروﻻ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎل در زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺮژی ها ﺑﺮﮔﺸﺖ ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﺮﮐﺖ های ﺗﻠﻔﻮﻧﯿﮑﺎ ﺑﻨﮕﻮا ﻣﻮﻧﺪراﮔﻮن ، هیسدﺳﺎت ،ﻣﻮﯾﺴﺘﺎر ، ااﯾﻨﺪرا ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻨﺎوری ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺘﺨﺼﺺ هﺴﺘﻨﺪ؛ ﺷﺮﮐﺖ هﺎی ﮐﻮﻧﺴﺘﺮوﮐﺴﯿﻮﻧﺲ ای ، اوﮐﺴﯿﻠﯿﺎر د ﻓﺮوﮐﺎرﯾﻠﺲ و ﺗﺎﻟﮕﻮ ﮐﻪ در ﺻﻨﻌﺖ راﻩ آهﻦ و ﺗﺮاﺑﺮی رﯾﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﻨﺪ؛ ﺷﺮﮐﺖ هﺎی ﻧﺴﺎﺟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﺪﯾﺘﮑﺲ ﺷﺮﮐﺖ هﺎی ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﭘﺴﻮل و ﺷﺮﮐﺖ هﺎی ﻓﻌﺎل در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ زﯾﺮﺑﻨﺎهﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮووﯾﺎل آﮐﺴﯿﻮﻧﺎ آﺳﯽ اس اوﺑﺮاﺳﮑﻮن هارﺗﻪ ﻻﯾﻦ و ﻓﻮﻣﻨﺘﻮ د ﮐﻮﻧﺴﺘﺮوﮐﺴﯿﻮﻧﺲ ای ﮐﻮﻧﺘﺮاﺗﺲ؛ ﺑﺎ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ، درﺻﺪ ۶٠ ، ﺷﺮﮐﺖ هﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﻌﺎل در زﻣﯿﻨﻪ زﯾﺮﺑﻨﺎهﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ هﺴﺘﻨﺪ.


کیفیت زندگی:


براساس پژوهش های انجام شده در سال ۲۰۰۵ اسپانیا از نظر کیفیت زندگی پس از کشورهایی مانند فرانسه، المان وبریتانیا و کره جنوبی در بین ده کشور نخست جهان قرار داردگردشگری:


در طول چهار دهه گذشته صنعت گردشگری اسپانیا بسیار پیشرفت کرده‌است به‌طوری‌که به دومین صنعت گردشگری بزرگ دنیا بدل شده‌است و در سال ۲۰۰۶ ارزش آن حدود ۴۰ میلیارد یورو برابر با ۵٪ تولید ناخالص داخلی کشور بوده‌است.[۶۱][۶۲] امروزه اقلیم، آثار تاریخی و فرهنگی، موقعیت جغرافیایی و امکانات رفاهی اسپانیا باعث شده تا گردشگری به یکی از صنایع اصلی و همچنین منبع درآمد و اشتغال ثابت برای این کشور بدل شود. سازوکار رتبه‌بندی هتل‌ها و اقامتگاه‌ها در اسپانیا بسیار سختگیرانه‌تر از دیگر کشورهای اروپایی است و به همین دلیل هتل‌های اسپانیایی سطح بالاتر و گرانتر از دیگر کشورهای اروپایی استفرودگاه ها:


۴۷ فرودگاه در اسپانیا وجود دارد. پررفت‌وآمدترین آن‌ها فرودگاه مادرید-باراخاس است که با ۴۵ میلیون مسافر در سال ۲۰۱۲ نوزدهمین فرودگاه پررفت‌وآمدترین جهان و چهارمین در اروپا محسوب می‌شود. دیگر فرودگاه مهم این کشور فرودگاه بارسلونا-ال پرات می‌باشد که با ۳۵ میلیون مسافر در سال ۲۰۱۲ سی و چهارمین فرودگاه پررفت‌وآمدترین جهان محسوب می‌شود. دیگر فرودگاه‌های اصلی اسپانیا در شهرهای مایورکا (با ۲۳ میلیون مسافر)، مالاگا (با ۱۳ میلیون مسافر)، لاس پالماس (با ۱۱ میلیون مسافر)، آلیکانته (با ۱۰ میلیون مسافر) قرار دارند. سایر فرودگاه‌ها بین ۴ تا ۱۰ میلیون مسافر جابه‌جا می‌کنند و در شهرهای تنریف، والنسیا، سویا، بیلبائو، ایبیزا، لانزاروته و فوئرته‌ونتورا قرار دارند. ۳۰ فرودگاه دیگر نیز کمتر از ۴ میلیون مسافر در سال جابه‌جا می‌کنند.جمعیت شناسی:


در سال ۲۰۱۶ (اول ژانویه) (۱۳۹۵) جمعیت اسپانیا رسماً به ۵۰ میلیون نفر رسید تراکم جمعیت اسپانیا ۹۲ نفر در هر کیلومتر مربع می‌باشد که از بیشتر کشورهای اروپای غربی کمتر است. پراکنش جمعیت اسپانیا بسیار نابرابر می‌باشد. به جز مادرید و حومه آن بیشتر جمعیت در مناطق ساحلی زندگی می‌کنند. جمعیت اسپانیا در سال ۱۹۰۰ (۱۲۷۸) برابر با ۱۸ میلیون نفر بود که تاکنون دو برابر شده‌است. بیشتر رشد جمعیت مربوط به دهه ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۰ است. در ۱۹۸۰ نرخ تولد رو به کاهش گذاشت و نرخ رشد جمعیت نیز کاهش یافت اما جمعیت باز هم رو به فزونی نهاد که دلیل آن بازگشت اسپانیایی‌هایی بود که در دهه ۱۹۷۰ به دیگر کشورهای اروپایی مهاجرت کرده بودند. در سال‌های اخیر نیز با وجود کاهش نرخ تولد به دلیل ورود خیل عظیم مهاجران که هم‌اکنون ۱۲٪ جمعیت را تشکیل می‌دهند؛ جمعیت رو به فزونی بوده‌است.


مهاجرت


فایننشال تایمز با انتشار گزارشی اعلام کرد که اسپانیا محبوب‌ترین مقصد برای شهروندان اروپایی غربی به منظور مهاجرت یا کار است.

مذهب مردم اسپانیا


۹۷ درصد جمعیت اسپانیا مسیحی هستند. از این نظر، اسپانیا بعد از ایتالیا – که مقر استقرار پاپ است – بیشترین میزان کاتولیک ها را دارد. این کشور به ۱۱ قلمرو سراسقف نشین و ۵۲ قلمروی دستیار اسقف نشین تقسیم می شود. حوزه های سراسقفی مادرید و بارسلون، با واتیکان در ارتباط هستند. گروه های کوچک پروتستان، یهودی و مسلمان نیز وجود دارد.

فرهنگ


ز نظر فرهنگی اسپانیا یک کشور غربی است. به خاطر وجود جنبه‌های قدرتمندی از میراث فرهنگی روم در تمام زوایای زندگی اسپانیایی‌ها، اسپانیا کشور لاتین به حساب می‌آید. با این حال فرهنگی اسپانیایی به خاطر تاریخ و قدمت طولانی این کشور از جنبه‌های گوناگون از هنر گرفته تا کشاورزی تا آشپزی و موسیقی تحت تأثیر دیگر کشورهای اروپایی و کشورهای مدیترانه‌ای بوده‌است. ۴۴ مکان تاریخی و فرهنگی در اسپانیا در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارند. اسپانیا از نظر تعداد میراث فرهنگی مورد حمایت یونسکو پس از ایتالیا و چین در رده سوم جهان قرار دارد

پرچم اسپانیا


درباره اسپانیا و پرچم اسپانیا می توان گفت پرچم اسپانیا در سال ۱۹۷۸ مشخص و تثبیت شد و سه نوار افقی به رنگ های قرمز و زرد دارد؛ نوارهای بالایی و پایینی، قرمز و یک اندازه هستند و نوار زرد رنگ، در وسط و دو برابر اندازه نوارهای قرمز است. در سمت چپ نوار زرد رنگ، نشان اسپانیا نقش بسته است. پرچم امروزی، در ۱۹ دسامبر ۱۹۸۱ تصویب شد. (Rojo) به معنی رنگ قرمز و (Amarillo) زرد است.


هر کدام از ربع دایره ها در نشان پرچم، نمایانگر یکی از ۴ سلسله و عصر پادشاهی مهم اسپانیا است که همه با هم در اواخر قرن ۱۵، اسپانیای متحد را تشکیل دادند. اسامی این پادشاهان، این هاست :· کاستیل (Castile) که با قلعه و دژ مشخص شده است؛· لئون (Leon) که شیر نماد آن است؛· آراگون (Aragon) که با نوارهای زرد و قرمز و به صورت عمودی، مشخص است (۴ نوار قرمز و ۵ نوار زرد)· ناوار(Navarre) که نماد ان، زنجیره های متصل به هم است:· همچنین موریس، پادشاه گرانادا با میوهٔ انار(Pomegranate) در پایین آرم، مشخص شده است.
جشن ها و تعطیلات اسپانیا


تعطیلات اصلی اسپانیا سه یا ۴ هفته در ژوئیه و آگوست است. تعطیلات رسمی، عبارتند:· سال نو:اول ژانویه (۱۱ دی)· روز سه پادشاه مقدس: ۶ ژانویه (۱۶ دی)· جشن سن خوزه ۱۹ :(San Jose) مارسی (۲۹ اسفند)· روز کارگر: اول می (۱۱اردیبهشت)· جمعه خوب: متغیر· روز سانتیاگو: ۲۵ جولای (۳ مرداد)· روز ملی (سالگرد رسیدن کریستوف کلمب به آمریکا): ۱۲ اکتبر (۲۰ مهر)· روز قدیسین: اولی نوامبر (۰ ۱ آبان)· روز تأسیس: ۶ دسامبر (۱۵ آذر)· روز کریسمس: ۲۵ دسامبر (۴ دی)· پذیرش حضرت مریم: ۸ دسامبر (۱۷ اذر)بهترین زمان سفر به کشور اسپانیااگر شما می خواهید به این کشور سفر کنید بهتر است بدانید که بهترین زمان سفر به اسپانیا بهار و پاییز می باشد. در تمامی نقاط این کشور می توانید با آب و هوای خوب و مناسبی رو به رو شوید. در آبان ماه شاهد بارش های پاییزی فراوانی خواهید بود و آب و هوا در مناطق مختلف واقعا لذت بخش می باشد. البته اگر دوست دارید تا تمامی جاذبه های گردشگری این کشور را ببنید می توانید در فصل تابستان به این کشور سفر کنید. در این زمان کمی هزینه زندگی در اسپانیا بالا است چرا که گردشگران زیادی این کشور را به عنوان مقصد خود انتخاب می کنند.هزینه حمل و نقل عمومی در کشور اسپانیا:


کشور اسپانیا دارای سیستم حمل و نقل عمومی زیادی می باشد. این سیستم حمل و نقل شامل تراموا، مترو، اتوبوس، تاکسی و .. می باشد. اتوبوس در سرتاسر کشور وجود دارند و امکان بازدید از تمامی نقاط را فراهم می کنند. هزینه یک بلیط تک سفره ۱٫۵ یورو می باشد. البته باید بدانید سیستم مترو یکی از بهترین سیستم های موجود در بازار است که قیمت بسیار مناسبی دارد. با استفاده از این سیستم ها هزینه زندگی در اسپانیا کم می شود.هزینه خوراک در کشور اسپانیا:


یکی از گزینه های هزینه زندگی در اسپانیا، هزینه غذا و نوشیدنی های این کشور می باشد. در صورتی که بخواهید یک وعده غذایی را در یک رستوران معمولی بخورید باید مبلغ ۱۱ تا ۱۶ یورو را پرداخت کنید. اما اگر بخواهید در یک رستوران شیک غذا بخورید باید ۲۵ تا ۳۵ یورو بپردازید. فست فودهای زیادی نیز در شهر وجود دارند که می توان بهترین ساندویچ ها را با هزینه های متوسط خورد. هزینه یک ساندویچ چیزی حدود ۳ تا ۸ یورو است. این هزینه ها در فصل های مختلف فرق می کند و با برآورد کردن هزینه زندگی در اسپانیا می توان از تمامی لحظات سفر خود لذت برد و بدون هیچ دغدغه ای از تک تک لحظات بهره برد. کیفیت مواد غذایی و رستوران ها بسیار عالی هستند که با قیمتی مناسب ارائه می شوند. هزینه زندگی در اسپانیا با کاهش هزینه های خوراک کاهش می یابد.هزینه اقامت در هتل:


اگر می خواهید هزینه زندگی در اسپانیا را بدانید، خیالتان راحت باشد که هزینه هتل ها در این کشور نسبت به سایر مکان ها کم تر است. تمامی این هتل ها دارای امکانات بسیار زیادی هستند که با وجود این امکانات قیمت های آن مناسب است. برای اقامت در یک هتل باید شبی ۱۵ یورو تا ۴۵ یورو بدهید. این قیمت ها به مکان اقامت و نوع هتل بستگی دارد و بر اساس آنها هزینه زندگی در اسپانیا متفاوت می شود. غذاهای سنتی این کشور نیز با قیمت های مناسب و ارزان در رستوران ها ارائه می شوند. تمامی مسافرین و گردشگران می توانند این غذاها را با قیمت هایی ارزان بخرند و از آن لذت ببرند. هزینه زندگی در اسپانیا را می توان با کمی صرفه جویی کم کرد.هزینه لباس و پوشاک در اسپانیا:


کشور اسپانیا دارای برندهای معتبر پوشاک می باشد که قیمت های بالایی دارند. اما اگر شما می خواهید از این فروشگاه ها خرید کنید می توانید منتظر تابستان بمانید تا از تخفیفات عالی فروشگاه ها برخوردار شوید. تمامی این لباس ها با تخفیف های ۷۰ درصدی ارائه می شوند. افرادی که علاقمند به لباس های مجلل هستند می توانند با این قیمت ها کالاهای نفیسی بخرند. با خرید در فصل تابستان می توانید هزینه زندگی در اسپانیا را کاهش دهید و از مدت اقامت خود لذت ببرید.افرادی که می خواهند به کشور اسپانیا سفر کنند، می تواند به راحتی هزینه زندگی در اسپانیا را تخمین بزنند و با یک برنامه ریزی خوب سفری ارزان و راحت داشته باشید. هزینه زندگی در اسپانیا نسبت به سایر کشورهای اروپا کمتر است چرا که هزینه اقامت و هزینه مواد غذایی در این کشور کم می باشد. این کشور از جمله کشورهایی است که سطح زندگی در آن بالا است و افراد می توانند هزینه زندگی در اسپانیا را به راحتی پرداخت کنند و زندگی راحتی داشته باشند.


نظرات نظرات کاربران

 
عالی بود متشکرم
 
علی محمدی 1397/12/21
بسیار بسیار عالی و مفید بود. با تشکر

ارسال دیدگاه